Algemene voorwaarden

Datum laatste wijziging: 14-09-2022

Artikel 1 Definities

 1. https://levenineenlaptop.nl en https://levenineenlaptop.thinkific.com (hierna: levenineenlaptop) zijn de websites en handelsnamen van Wesley Online, en stelt zich ten doel het aanbieden van online cursussen, software en andere digitale producten, een en ander in de meest ruime zin.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van levenineenlaptop en levenineenlaptop de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen levenineenlaptop en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door levenineenlaptop en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verschaffen van toegang tot gekochte Programma’s op het Platform, alsmede alle andere door levenineenlaptop ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Abonnement’ verstaan: een duurovereenkomst gesloten tussen levenineenlaptop en Klant, waarbij de Klant toegang verkrijgt tot een Programma voor de duur van de overeenkomst.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de websites https://levenineenlaptop.nl en https://levenineenlaptop.thinkific.com
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Programma’ verstaan: een online cursus van levenineenlaptop die in het kader van een Overeenkomst door Klant wordt aangeschaft.
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Platform’ verstaan: het online platform waarop de Klant zijn aangeschafte Programma’s kan vinden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en levenineenlaptop gesloten Overeenkomsten waarbij levenineenlaptop Diensten aanbiedt of producten levert. De Algemene voorwaarden zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op Abonnementen, tenzij anders bepaald in artikel 9.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met levenineenlaptop overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van levenineenlaptop door de Klant. Dit geschiedt door aankoop van een van de aangeboden producten en/of Diensten via de Website.
 3. Als levenineenlaptop een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Levenineenlaptop kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is levenineenlaptop daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij levenineenlaptop de afwijkingen schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. levenineenlaptop zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. levenineenlaptop heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal levenineenlaptop de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door levenineenlaptop worden doorbelast aan Klant.
 3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan levenineenlaptop aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan levenineenlaptop worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan levenineenlaptop zijn verstrekt, heeft levenineenlaptop het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. levenineenlaptop behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren in de Programma?s of het Platform. Dit is tevens mogelijk wanneer de Overeenkomst al is aangegaan, mits de wijzigingen een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst niet in de weg staan.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant levenineenlaptop hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. levenineenlaptop dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Het Platform

 1. Bij het aangaan van een Overeenkomst betreffende de aankoop van een of meerdere Programma’s verkrijgt de Klant toegang tot het Platform, waarin hij de aangeschafte Programma’s aantreft. Tot de toegang tot het Platform blijft de Klant gerechtigd zo lang hij een account heeft. Het recht op toegang eindigt wanneer:- de Overeenkomst wordt ontbonden; of- de Klant wenst dat zijn e-mailadres door levenineenlaptop wordt gewist; of- levenineenlaptop het om enige andere reden noodzakelijk acht om de Klant de toegang tot het Platform tijdelijk of voorgoed te ontzeggen. In dit geval zal de Klant door levenineenlaptop worden geïnformeerd over de reden dat hem de toegang wordt ontzegd.
 2. Op het Platform kunnen producten en/of diensten van derde partijen worden aangeboden, waardoor bezoekers via het Platform een overeenkomst kunnen aangaan met deze derde partijen. levenineenlaptop is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of uitvoering van deze overeenkomsten en verwijst hiervoor naar de Algemene voorwaarden van de betrokken derden. levenineenlaptop wordt op geen enkele manier partij bij de overeenkomst tussen de klant en de derde.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. levenineenlaptop is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat levenineenlaptop goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is levenineenlaptop gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 3. Voorts is levenineenlaptop bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 7 Annulering

 1. Annulering is mogelijk binnen veertien (14) dagen na aankoop, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Klant niet meer dan 3 modules uit het Programma heeft bekeken. Indien de Klant meer dan 3 modules van het Programma bekijkt binnen deze 14 dagen, doet hij hiermee uitdrukkelijk afstand van zijn recht op annulering.
 2. levenineenlaptop kan daartoe controleren of Klant de video’s heeft gezien of niet. Indien uit de gegevens van levenineenlaptop blijkt dat Klant meer dan 3 modules heeft gestart en bekeken, is annulering van de overeenkomst niet meer mogelijk.
 3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door levenineenlaptop.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen op de Website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.
 2. levenineenlaptop heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt via creditcard, iDEAL of Bancontact via de Website.
 4. In sommige gevallen is het mogelijk om in termijnen te betalen. Wanneer dit een mogelijkheid is, staat dit bij de betreffende Diensten of producten aangegeven op de Website.
 5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan levenineenlaptop mede te delen.

Artikel 9 Abonnementen

 1. levenineenlaptop biedt bij sommige producten betaling per Abonnement aan. Klant heeft de keuze uit een jaarabonnement (met een duur van 12 maanden).
 2. Het Abonnement wordt bij verloop van een termijn automatisch verlengd voor de duur van één termijn.
 3. Bij aankoop van het Abonnement geschiedt betaling direct via iDEAL of Bancontact. De Klant machtigt daarbij levenineenlaptop om bij elke automatische verlenging van het Abonnement het overeengekomen bedrag af te schrijven middels een automatische doorlopende SEPA incasso.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. levenineenlaptop is niet aansprakelijk voor schade indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. levenineenlaptop is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van levenineenlaptop verleent de Klant de bevoegdheid aan levenineenlaptop om, als een door levenineenlaptop ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
 3. levenineenlaptop is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 4. levenineenlaptop is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van het Platform.
 5. levenineenlaptop is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 6. levenineenlaptop is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 7. De Klant vrijwaart levenineenlaptop voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Indien levenineenlaptop aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van levenineenlaptop met betrekking tot haar Diensten.
 9. De aansprakelijkheid van levenineenlaptop is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien levenineenlaptop niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van levenineenlaptop.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder ‘overmacht’ wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van levenineenlaptop, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte of overlijden van personeel van levenineenlaptop zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van levenineenlaptop, brand, overstromingen, pandemieën, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

Artikel 12 Garantie

levenineenlaptop biedt geen garanties met betrekking tot haar Diensten of de resultaten van het volgen van een of meerdere Programma’s. De resultaten die op de Website worden genoemd, zijn resultaten die eerder zijn geboekt met de Programma’s, maar vormen geenszins een garantie.

Artikel 13 Verbodsbepaling

Het is de Klant onder geen enkele omstandigheid toegestaan Programma’s en/of andere onderdelen van het Platform te publiceren, te kopiëren of te gebruiken op enige andere wijze die niet binnen het kader van de Overeenkomst valt.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 2. levenineenlaptop kan niet aan het in dit artikel bepaalde worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

 1. levenineenlaptop behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan levenineenlaptop van gegevens. Klant zal levenineenlaptop vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16 Klachtenregeling

Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@levenineenlaptop.nl. levenineenlaptop zal de klacht dan zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Artikel 17 Identiteit van levenineenlaptop

 1. https://levenineenlaptop.nl en https://levenineenlaptop.thinkific.com zijn websites van de Wesley Online. Wesley Online is bij de KvK geregistreerd onder 57492735 en draagt btw-identificatienummer NL002254745B59. Wesley Online is gevestigd aan het Schaarhuispad 109 (5231PP) te ‘s-Hertogenbosch.
 2. levenineenlaptop is per e-mail te bereiken via info@levenineenlaptop.nl.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen levenineenlaptop en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen levenineenlaptop en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Oost-Brabant.